Questions les plus fréquemment posées

Toutes les questions générales sur le streaming

Termes et conditions

Article 1: Champ d'application


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van diensten, gebruiksrechten en/of producten door Streampartner, hierna te noemen Streampartner, aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2. In geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes


1. Alle aanbiedingen van Streampartner zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Streampartner gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Streampartner is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op enig eventueel ondergeschikte punt) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Streampartner daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Streampartner anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Streampartner niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Tot stand komen van een Overeenkomst


1. Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen Streampartner en Opdrachtgever eerst tot stand:
* vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door partijen( indien dit verlangd wordt), of;
* vanaf de datum dat Streampartner de aanvraag van een dienst van Opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd, of; * vanaf het moment dat Streampartner met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2. De Opdrachtgever verklaart dat hij/zij de bevoegdheid heeft de bestelling te plaatsen en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3. Streampartner kan te allen tijde een bewijsstuk verlangen, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt van de vertegenwoordiger van Opdrachtgever. In beginsel verklaard de aanvrager/opdrachtgever meerderjarig en/of handelingsbevoegd te zijn bij het tot stand komen van de Overeenkomst. Streampartner draagt geen verantwoording over het feit of opdrachtgever handelingsbevoegd is.

Artikel 4 Leveren van de Dienst


1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Streampartner zo spoedig mogelijk de Dienst leveren. Streampartner houdt daarbij rekening met redelijke wensen van opdrachtgever. De door Streampartner opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever zal aanwijzingen van Streampartner betreffende de levering van de Dienst opvolgen.
3. Streampartner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Streampartner het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Streampartner aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Dienst, tijdig aan Streampartner worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Streampartner zijn verstrekt, heeft Streampartner het recht de (op)levering van de Dienst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Streampartner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Streampartner is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Streampartner de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de voorgaande fase heeft betaald.
8. Indien door Streampartner of door Streampartner ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opdrachtgever vrijwaart Streampartner voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
10. Streampartner zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de stream. Wij melden u nergens aan. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan 3e partijen.
Hierbij kunt u bij een stream bijvoorbeeld denken aan de Buma STEMRA en de Sena.

Artikel 5 Gebruik van identificatiegegevens


1. Streampartner zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Opdrachtgever zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Streampartner terstond hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
2. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Opdrachtgever, kan Streampartner Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3. Indien blijkt dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever direct in verzuim en schadeplichtig jegens Streampartner.

Artikel 6 Dienstverlening en onderhoud


1. Streampartner zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
2. Streampartner zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Streampartner.
4. Streampartner zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.
5. De kosten van de storings opheffing in de Dienst komen voor rekening van Streampartner, tenzij: * Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; * Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; * de storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.
6. Streampartner geeft geen restitutie bij eventuele downtime noodzakelijke onderhoud van de stream servers.

Artikel 7 Privacy


1. Streampartner zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
2. Opdrachtgever verleent Streampartner toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is Streampartner gerechtigd die aanpassingen en aanvullingen toe te passen. De kosten daarvoor komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Streampartner zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Streampartner Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Streampartner daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9 Contractduur uitvoeringstermijn


1. De overeenkomst tussen Streampartner en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 10 Betaling


1. Klant stemt ermee in dat de facturen van Streampartner op elektronische wijze verstuurd dan wel ter beschikking gesteld worden.
2. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Streampartner aan Opdrachtgever dat de Dienst is opgeleverd.
3. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Streampartner aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Streampartner is ontvangen.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. In geval van liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken of wordt aangevraagd, Opdrachtgever verzoekt om surseance van betaling, op Opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, door Opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd of Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of over zijn goederen een bewind wordt uitgesproken zijn alle vorderingen van Streampartner op Opdrachtgever terstond opeisbaar.
6. Streampartner heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van E 40,--.
8. Indien Streampartner hogere (incasso)kosten heeft gemaakt, komen deze eveneens ten laste van Opdrachtgever.
9. De administratie van Streampartner levert volledig bewijs op tussen partijen, een en andere behoudens tegenbewijs.

Artikel 11 Opzegging


1. Beëindiging van een dienst kan aangeven worden per mail naar support@streampartner.nl, doe dit voor de verlengingsdatum. E-mail adres moet overeenkomen met de afnemer e-mail adres, verreist is aan te geven uw naam, adres en accountnaam/dienst.
1. Bij opzegging dient altijd de voorgeschreven procedure door leverancier gevolgd te worden. Leverancier zal op eerste verzoek deze procedure kenbaar maken.
2. Client is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding


1. Streampartner behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, cq. de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: * Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. * na het sluiten van de overeenkomst Streampartner ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. * opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Streampartner bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Streampartner op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Streampartner de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door Streampartner gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.
5. Streampartner behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Vrijwaringen


1. Opdrachtgever vrijwaart Streampartner tegen elke aansprakelijkheid jegens derden, welke aansprakelijkheid aan Opdrachtgever te wijten is, krachtens de wet of krachtens de in het verkeer of de maatschappij geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Streampartner voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. Indien opdrachtgever aan Streampartner informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Streampartner ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij Streampartner of haar licentiegevers.

Artikel 14 Geheimhouding


1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Streampartner gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Streampartner zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Streampartner niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: * reeds bij de partij bekend was; * onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; * door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; * reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
4. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: * aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst; * aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; * aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
5. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.
6. Indien Opdrachtgever toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit Artikel, verbeurt deze een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van E4.500,00 (zegge: vierduizendenvijfhonderd euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten


1. Alle door Streampartner gemaakte stukken, tekst, tekeningen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, software, enz. zijn en blijven eigendom van Streampartner. Streampartner behoudt ten aanzien daarvan alle rechten en bevoegdheden die de auteurswet haar toekent, onverminderd hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Alle door Streampartner verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Streampartner worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Streampartner is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Terzake daarvan is Streampartner aan de opdrachtgever geen enkele vergoeding verschuldigd.